Changing materiality (2016) Nowadays, we have megapixels and dpi Instead of developer and fixative. There is a chip instead of the film, mobile display or computer instead of photo album. Digitalization is one of the biggest changes since the invention of photography. Photography became everyday affair of millions of people, who are taking millions of shots on a daily basis and they are looking on millions of pictures. We live in the world of images and there doesn’t exists anything what wouldn’t be photographed. These changes encourage reflection of the medium itself. Questions, such as what is the photography nowadays, what role has the form of its presentation and how is being influenced by the new technologies, are being brought to the table. The work analyses these questions, captures soft specifics of these changes, as the change of holding the camera - mobile phone. In the empty hand is presented the intangibility ofnphotographed object, as well as photo medium itself. Video capturing mobile phone thematises these changes and trough the display uncovers that for professional photography, the photographic studio - gear is still needed. Premena materiality (2016) Namiesto vývojky a ustálovača dnes máme megapixle a dpi. Namiesto filmu čip, namiesto fotoalbumu displej mobilu či počítača. Digitalizácia je jednou z najväčších zmien od vynálazu fotografie. Fotografia sa stala každodennou záležitosťou miliónov ľudí, ktorí denne zhotovujú milióny záberov a pozerajú sa na milióny fotografií. Žijeme tak vo svete obrazov a už neexistuje nič, čo by nebolo odfotené. Tieto zmeny nabádajú k reflexií média samotného. Otázky čím je dnes fotografia, akú úlohu má forma jej prezentácie a ako ju ovplivňujú nové technológie, sú na stole. Práca tieto otázky analyzuje, zachytáva jemné špecifiká týchto zmien, akou je zmena držania fotoaparátu - mobilu. V prázdnej ruke je prítomná neuchopiteľnosť fotografovaného objektu ako aj fotografického média samotného. Video snímajúce mobil tématizuje tieto zmeny a cez displej odhaluje, že pre profesionálnu fotografiu je stále potrebné fotografické štúdio - technika.
all rights reserved leontína berková copyright © 2016