How are u in Łódź? (2016) Photographic map of place I’ve never been before. I defined the new main points for a city, without any previous informations. Those main points are taken like a static monuments, which are ordinary the main points of a city. Substituting with snapshots show city like live and changing organism. Jak tam w Łódźi? (2016) Fotografická mapa miesta, ktoré som nikdy predtým nenavštívila. Zadefinovala som pomocou mapy nové hlavné body pre mesto, bez predchádzajúcich informácií. Tieto hlavné body som zachytila ako statické manumenty mesta. V kombinácií so snapshotom je mesto zobrazované ako živý meniaci sa organizmus.
all rights reserved leontína berková copyright © 2016